Director of Administration Office
 • Director of Administration Office
 • Secretary of Research Center
 • Coordinator of the Office • PositionNameE-mail
  Secretary-General and Director of
  Supporting Administration Section
  Yunbao Jiangybjiang@xmu.edu.cn
  Yi Tangyitang@fudan.edu.cn
  Jinlong Yangjlyang@ustc.edu.cn
  Office of Information Resource ManagementDirectorXin Luxinlu@xmu.edu.cn
  Bin Renbren@xmu.edu.cn
  Wenbin Caiwbcai@fudan.edu.cn
  Shiyong Liusliu@ustc.edu.cn
  Office of Human ResourcesDirectorYouzhu Yuanyzyuan@xmu.edu.cn
  Haiping Xiahpxia@xmu.edu.cn
  Yi Tangyitang@fudan.edu.cn
  Liuzhu Gonggonglz@ustc.edu.cn
  Administration OfficeDirectorHui Linlinhui@xmu.edu.cn
  Hualong Xushuhl@fudan.edu.cn
  Xuewu gexwge@ustc.edu.cn
  Office of Technical SupportDirectorZhaoxiong Xiezxxie@xmu.edu.cn
  Changsheng Zhangzcs@xmu.edu.cn
  Heyong Heheyonghe@fudan.edu.cn
  Zhonghuai Houhzhlj@ustc.edu.cn